شیر آلات صنعتی فارآب (فنا)

شیر سوپاپی
 
 
فشارکاری 16بار
وظیفه:
قطع و وصل و تنظیم جریان (فشار ، دبی ، دما )
کاربرد:
آب ، بخار و سایر مصارف
مشابه صنعتی و ساختمانی
• طراحی: طبق استاندارد  DIN 3356-2
• جنس بدنه و درپوش: چدن خاکستری (GG25 (EN-JL 1040
• جنس رینگ آببندی بدنه و سوپاپ: فولاد زنگ نزن (X20Cr13 (1.4021
• جنس محور: فولاد زنگ نزن ( X20Cr13 (1.4021
• محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج ( رنگ: آبی  RAL 5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1  (سری F1)
 
در صورت درخواست:
درپوش با رابط عملگر برقی
 
 
صافی

فشار کاری 16 بار

وظیفه:
فیلترکردن جریان
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی
•جنس بدنه و درپوش: چدن خاکستریGG25) EN-JS 1040)  تا سایز 200
و چدن داکتیل (GGG40 (EN-JS 1030 از سایز 250 به بالا
•جنس توری: فولاد زنگ نزن (X20Cr13(1.4021

•محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج  (رنگ: آبی  RAL 5005)
•تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
•فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری 1)

در صورت درخواست:
مهره تخلیه

 

 

 

 

شیر پروانه‌ای ( نوع ویفری)

فشارکاری 10/16 بار
وظیفه:
قطع و وصل و تنظیم جریان (فشار ، دبی)
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی

•جنس بدنه و زبانه: چدن داکتیل (GGG40 (EN-JS 1030
• لاینینگ داخل بدنه از جنس EPDM
• جنس محور: فولاد زنگ نزن

(X20Cr13 ( 1.4021
• محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج (رنگ: آبی  RAL 5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استانداردEN12266 -1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری F20)

در صورت درخواست:
عملگر برقی/ نیوماتیکی
گیربکس
لاینینگ بدنه از جنس NBR

 

 

شیر پروانه‌ای ( نوع لاگ)

فشارکاری 10/16 بار
وظیفه:
قطع و وصل و تنظیم جریان (فشار ، دبی)
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی
• جنس بدنه و زبانه: چدن داکتیل (GGG40 (EN-JS 1030
• لاینینگ داخل بدنه از جنس EPDM
• جنس محور: فولاد زنگ نزن (X20Cr13 ( 1.4021
• محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج (رنگ: آبی  RAL 5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استانداردEN12266 -1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری F20)

در صورت درخواست:
عملگر برقی/ نیوماتیکی
گیربکس
لاینینگ بدنه از جنس NBR 

 

شیر هوای اتوماتیک (تک محفظه دو روزنه)
 
فشارکاری 16/ 10 بار
وظیفه:
تخلیه هوا با حجم بالا از روزنه بزرگ• 
شارژ هوا با حجم بالا از روزنه بزرگ
تخلیه هوای حجم کم در حین فرآیند
تحت فشار کاری کامل ) از روزنه کوچک
کاربرد:
آب ، فاضلاب ، سیستم های تاسیساتی ، چاه ها و
سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی.
جنس بدنه و درپوش: چدن داکتی
GGG40 (EN-JS 1030)
 جنس قطعات داخلی فولاد زنگ نزن
X10CrNiTi189 (1.4305)
محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری داخل و خارج
 (رنگ: آبی  RAL 5005)
 تست و بازرسی هایی: طبق استاندارد  EN12266-1
 
 
شیر کشویی زبانه لاستیکی 10 بار
 
 
 
فشارکاری 10 بار
وظیفه:
قطع و وصل جریان
کاربرد:
آب، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی
• طراحی: طبق استاندارد  DIN 3352-2
• جنس بدنه و درپوش نوع 10 بار: چدن خاکستری ( EN-JL 1040 (GGG4
• جنس زبانه: هسته چدن داکتیل  GGG40) EN-JS 1030) با روکش EPDM
•جنس محور: فولاد زنگ نزن (X20Cr13 (1.4021
• محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج  (رنگ: آبی RAL 5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری14و 15)
(معادل F4 و F5 ) در استاندارد DIN3202
در صورت درخواست:
عملگر برقی
قطعات لاستیکی از جنسNBR
 
 
شیر کشویی زبانه فلزی

 

فشار کاری 10 بار
وظیفه:
قطع و وصل جریان
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی

● طراحی: طبق استاندارد  DIN 3352-2
● جنس بدنه و درپوش: چدن خاکستری (GG25 (EN-JL 1040
● جنس رینگ آببندی بدنه و زبانه: برنز Rg5 (UNS83600
● جنس محور: فولاد زنگ نزن (X20Cr13 (1.4021
● محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری داخل و خارج 
(رنگ: آبی RAL 5005)
● تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
● فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری 14)

 در صورت درخواست:
عملگر برقی
مهره تخلیه

 

شیر کشویی زبانه فلزی
(رینگ برنزی-  رینگ استیل)

فشار کاری 16 بار
وظیفه:
قطع و وصل جریان
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی
• طراحی: طبق استاندارد DIN 3352-2
• جنس بدنه و درپوش: چدن داکتیل (GGG40 (EN- JS 1030
• جنس رینگ آببندی بدنه و زبانه: برنز (Rg5 (UNS83600 و فولاد زنگ نزن 

(X20Cr13 ( 1.4021  (طبق درخواست)
• جنس محور: فولاد زنگ نزن (X20Cr13 (1.4021
• محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج  (رنگ: آبی  RAL5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری45)

در صورت درخواست:
عملگر برقی
مهره تخلیه
مسیر کنار گذر ( By Pass) از سایز 350به بالا

 

شیر یکطرفه زبانه فلزی

 

فشار کاری 16 بار
وظیفه:
جلوگیری از برگشت سیال
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی
• جنس بدنه و درپوش: چدن خاکستریGG25)

EN-JS 1040) تا سایز 200
وچدن داکتیل GGG40) EN-JS 1030)

از سایز 250 به بالا
• جنس رینگ آببندی بدنه: برنز (Rg5 (UNS83600 و
• جنس محور: برنز (Rg5 (UNS83600

• محافظت در برابر خوردگی: پوشش
اپوکسی پودری
داخل و خارج رنگ: آبی ( RAL 5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1 (سری 48 )

در صورت درخواست:
اهرم خارجی
مهره تخلیه

 

شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
 
 
فشارکاری  16/10 بار
وظیفه:
جلوگیری از برگشت سیال
کاربرد:
آب ، فاضلاب و سایر مصارف مشابه صنعتی و ساختمانی
• جنس بدنه و درپوش: چدن خاکستری (EN-JS1040 (GG25
• جنس زبانه: هسته چدن داکتیل GGG40) EN-JS 1030) با روکش EPDM
• جنس محور: فولاد زنگ نزن (X20Cr13 (1.4021
• محافظت در برابر خوردگی: پوشش اپوکسی پودری
داخل و خارج  رنگ: آبی ( RAL 5005)
• تست و بازرسی نهایی: طبق استاندارد  EN12266-1
• فاصله فلنج تا فلنج: طبق استاندارد EN 558-1  (سری 48)

در صورت درخواست:
قطعات لاستیکی از جنس NBR

 
 
 
 
 
 tamas
 
 
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

shares