آرشیو برچسب های: رابط پوش فیت پلیران تک ایران

رابط پوش فیت پلیران

رابط پوش فیت پلیران رابط پوش فیت پلی ران طول رابط سایز ۴۰ ، ۱۴۵ میلیمتر میباشد.   طول رابط سایز ۵۰، ۱۵۰میلیمتر میباشد. طول رابط سایز ۷۰، ۱۵۳ میلیمتر میباشد. طول رابط سایز ۱۰۰، ۱۵۸ میلیمتر میباشد. طول رابط سایز ۱۲۵، ۱۶۲ میلیمتر میباشد. طول رابط سایز ۱۶۰، ۱۹۸ میلی متر میباشد.