آرشیو برچسب های: hot dip galvanizing (HDG) در مقایسه با روش الکترولیز (zincelectroplating (ZEP)) و گالوانیزه پیوسته ( galvanizing-(GC)continuous) ارجحیت دارد ، زیرا ۱- پوشش گالوانیزه گرم ضخامت بیشتر و در نتیجه طول عمر